Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

Rozdział 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną Rozdział 3 Proces zakupu i realizacji zamówienia Rozdział 4 Zawarcia umowy sprzedaży

Rozdział 5 Płatność, dostawa, odbiór towarów Rozdział 6 Dane osobowe

Rozdział 7 Reklamacje

Rozdział 8 Odstąpienia od umowy Rozdział 9 Informacje dodatkowe Rozdział 10 Postanowienia końcowe

Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

§1 Zasady korzystania z platformy www.mastern.pl

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem„) określa zasady korzystania przez Klientów z platformy internetowej www.mastern.pl i w szczególności reguluje:
  • warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  • zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23, zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad, oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
 3. W ramach platformy internetowej www.mastern.pl poza zawarciem umowy umożliwia się Użytkownikowi między innymi:
  • Powiadomienia o udostępnieniu produktu
  • Otrzymywania newslettera
  • Zgłoszenia zwrotu produktu
  • Zgłoszenia reklamacji
 4. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu na platformie internetowej www.mastern.pl jest założenie Konta Klienta pod adresem sklepu internetowego https://cad.sklep.pl oraz akceptacja postanowień regulaminu oraz polityki prywatności tego sklepu.

§2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Administrator Danych Osobowych: TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny: TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem TMSYS Sp. z o. o., Kraków 31-574, ul. Ciepłownicza 23, zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 – (firma)
 • Dane kontaktowe: TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 • Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się: TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba   prawna   lub   jednostka   organizacyjna   nie   posiadająca   osobowości   prawnej   a posiadająca   zdolność   do   czynności   prawnych,   dokonująca   u   Sprzedającego   zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Kupującego przez TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23, konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego, oraz informacje o jego działaniach w Sklepie, umożliwiające między innymi dostęp do historii zamówień.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca   u   Sprzedającego   zakupu   niezwiązanego   bezpośrednio   z   jej   działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rejestr   UOKiK   –   rejestr   podmiotów   uprawnionych   prowadzony   przez   Urząd   Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – prowadzony przez Sprzedającego serwis internetowy dostępny pod adresem TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, oraz świadczone są inne usługi związane z ofertą Sprzedającego i transakcjami.
 • Sprzedający – TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23, Nip: 9452152144 Regon: 121393336.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Umowa OŚU – umowa o świadczenie usług w Sklepie, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie, lub w odrębnych Regulaminach poszczególnych Usług.
 • Usługi – świadczone dla Użytkowników przez TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 w ramach Sklepu nieodpłatne usługi.
 • Użytkownik – Użytkownik internetu korzystający ze sklepu.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane   przez   Sprzedającego   lub   osobę   trzecią,   za   którą   Sprzedający   ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Rozdział 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną;

 1. W ramach prowadzenia platformy internetowej www.mastern.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 • Warunkiem świadczenia Usług drogą elektroniczną jest założenie Konta Klienta pod adresem sklepu internetowego https://cad.sklep.pl oraz akceptacja postanowień regulaminu oraz polityki prywatności tego sklepu

Rozdział 3 Proces zakupu i realizacji zamówienia

§4 Proces zakupu i realizacji zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu jednego lub kilku produktów oferowanych na platformie internetowej www.mastern.pl (oferta)
  • wybrany kurs online
  • indywidualne konsultacje online
  • dostęp do egzaminu online
  • certyfikat w wersji papierowej potwierdzający zdanie egzaminu
 2. Klient dokonuje wyboru produktu z oferty prezentowanej na platformie internetowej www.mastern.pl
 3. W celu dokonania zakupu wybranego produktu Klient zostanie przekierowany do sklepu ineternetowrgo pod adresem https://cad.sklep.pl gdzie dla finalizacji zamówienia wymaga się;
  • akceptacja postanowień regulaminu oraz polityki prywatności tego sklepu
  • założenie Konta Klienta na zasadach tego sklepu
  • użycia adresu poczty elektronicznej jako loginu
  • Klient na wskazany w trakcie rejestracji Konta Klienta adres poczty elektronicznej, najpóźniej następnego dnia roboczego, otrzyma wiadomość z hasłem dostępu do platformy internetowej www.mastern.pl Loginem jest użyty przy rejestracji Konta Klienta adres poczty elektronicznej.
  • Po zalogowaniu do platformy internetowej www.mastern.pl Klient otrzymuje dostęp do materiałów lekcyjnych w języku polskim z dostępem przez 365 kolejnych dni.
  • Klient może przystąpić do egzaminu w formie testu po zaliczeniu którego otrzymuje certyfikat w formacie PDF. Certyfikat jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji Konta Klienta w terminie 3 dni roboczych.
   • Klient nie ma możliwości wglądu w błędne udzielone odpowiedzi.
   • W celu zapoznania się z wynikiem kursu (pozytywny lub negatywny) Klient musi użyć przycisku „zakończ egzamin”.
   • W celu zapisania wyniku kursu i wygenerowania certyfikatu Klient musi użyć przycisku

„zakończ kurs”.

 • Klient, który kupił kurs online dostaje dostęp do zamkniętej grupy wsparcia na platformie https://www.facebook.com pod warunkiem posiadania w pełni aktywnego konta na tej platformie.

§5 Zawarcia umowy sprzedaży:

Rozdział 4 Zawarcia umowy sprzedaży

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. korzystając ze sklepu internetowego www.cad.sklep.pl
  2. korzystając z formularza kontaktowego platformy internetowej www.mastern.pl
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient musi zaakceptować warunki i regulamin sklepu internetowego www.cad.sklep.pl
 3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuje i płacę”.

Rozdział 5 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§6 Płatność

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
 2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
  1. gotówkowej – odbiór osobisty
  2. bezgotówkowej :
   1. płatność przelewem na rachunek sklepu na podstawie faktury pro forma
   2. płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

§7 Dostawa;

 1. Zamówienia złożone przez klientów platformy www.mastern.pl kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 1 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §5 ust 3 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
 2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.
 4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 5.3 Regulaminu.
 5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 6. Odbiór towarów (dotyczy wyłącznie produktów wysyłanych standardowo)
 7. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 8. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 9. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 10. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, produkty można odbierać osobiście pod adresem: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.
 12. W przypadku zakupu przez Klienta dostępu do produktu w formie online dostawa polega na przesłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta hasła umożliwiającego dostęp do platformy szkoleniowej www.mastern.pl (zgodnie z §4.4 Regulaminu)

Rozdział 6 Dane osobowe

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 2. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, lub nazwy, miejsca wydania rzeczy i numeru telefonu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 w celach wskazanych w §1.3 Regulaminu na podstawie ich zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
 5. Sprzedający   zapewnia   Użytkownikom   realizację   uprawnień   wynikających   z   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Sprzedającego.
 6. Sprzedający zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 czynności związane ze świadczeniem usług przez TMSYS Sp. z o. o.
 8. TMSYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23 wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z platformą www.mastern.pl oraz ze sklepem internetowym cod.sklep.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Sklepie i na platformie.
 9. TMSYS Sp. z o. o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych platformy www.mastern.pl i sklepu internetowego cod.sklep.pl używane są przez Sprzedającego pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z platformy i sklepu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. TMSYS Sp. z o. o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z platformy i sklepu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych pod linkiem: https://mastern.pl/polityka-prywatnosci/

Rozdział 7 Reklamacje

§9 Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: TMSYS sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
 3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres reklamacje@tmsys.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
 8. 10 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy reklamacje@tmsys.pl bądź listownie na adres sklepu: TMSYS sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
 10. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 11. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
 12. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§11 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez platformę www.mastern.pl:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.mastern.pl należy składać na adres mailowy info@mastern.pl bądź listownie na adres sklepu: TMSYS sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
 2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§12 Odstąpienie od umowy

Rozdział 8 Odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
 1. poprzez zgłoszenie zwrotu w ramach Sklepu
  • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,
  • na formularzu dostępnym https://mastern.pl/kontakt/
  • w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§13 ograniczenie prawa odstąpienia od umowy

Sprzedawca informuje, że z uwagi na charakter sprzedawanych przedmiotów (programy komputerowe), prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zostaje ograniczone w sposób następujący:

 1. W przypadku programów dostarczanych na trwałym nośniku danych – do czasu otwarcia opakowania w którym został dostarczony program;
 2. W przypadku programów niezapisanych na nośnikach materialnych – do czasu rozpoczęcia korzystania z usługi tj. do czasu rozpoczęcia pobierania;

Rozdział 9 Informacje dodatkowe

§14 wymagania techniczne

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta z platform www.mastern.pl oraz ze sklepu, www.cad.sklep.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
 2. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 3. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej d.) Safari od 1.0 lub nowszej e). Opera w wersji 1.0 lub nowszej
 4. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH
 5. Rozdzielczość monitora 1024 x 768, kolory 24 lub 32 bit
 6. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

§15 Informacja dla Klienta sklepu www.cad.sklep.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy reklamacje@tmsys.pl lub telefoniczny pod numerem 12 430 04 16 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

 • 16 Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
  • Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
  • Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 17 Zmiany w regulaminie:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 • Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

§18 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

§19 Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 20 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

§21 postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́  również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne

podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://mastern.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.
W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję